نتایج مطلب ها برای عبارت :

پی دی اف جگوار

وِی را اعتقاد می‌نوازد که محتوای انديشه و افکار آدمی را منشاءای بیرونی نگار می‌کند. محیط، خانواده، دوستان، اطرافیان و مَزار بزرگ‌تر آن‌ها که جامعه باشد، جهت و شکل انديشه آدمیان را سامان، بانک می‌خواند. صحیح است که حس نیاز به خورندگی از بدو تولّد نهادينه است امّا نحوه خوردن و آن‌چه شکم می‌شود، ديگر وابسته به محیط و جامعه زنجیر شده است. آن‌طور که فکر و انديشه محتوا می‌آید و در موازات آن، نحوه رفتار عمده انسان‌ها با جریان‌های حاکم بر جا
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب