نتایج مطلب ها برای عبارت :

نارشکن ای نارشکن زحلی جمالی مشکن Mp3

در مدت زمانی کوتاه چند نفر از نزدیکان مادرم، از جمله بچه‌ی برادرش، بچه‌ی خواهرش و بچه‌ی عمویش به شهادت رسیدند. هم‌زمان من و برادرم مدام می رفتیم جبهه و می‌آمدیم و خال هم بهمان نمی‌افتاد. چندوقتی متوجه شدم مادرم یک جوری به ما نگاه می‌کند! تا اين که یک روز ما کنار و گفت: ننه! شما کجاي جبهه هستین که طوری‌تون نمیشه؟ نکنه شما جبهه نمی رین. نکنه میرین یک جاي دیگه، بعد برمی‌گردین می گین ما جبهه بودیم؟ اگه اين‌طوریه حداقل به من بگید» دیدم خیلی د
شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشدزنده در گور غزلهاي فراوان باشدنظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریختنکند زلف تو یک وقت پریشان باشدسايه ی ابر پی توست دلش را مشکنمگذار اين همه خورشید هراسان باشدمگر اعجاز جز اين است که باران بهشتزادگاهش برهوت عربستان باشدچه نیازی ست به اعجاز، نگاهت کافی ستتا مسلمان شود انسان اگر انسان باشدفکر کن فلسفه ی خلقت عالم تنها
راز خندیدن یک کودک چوپان باشد
سید حمیدرضا برقعی
یا قاضی الحاجات
راهی دور کرده ايم
چشمی را پیر
کمری را دولا
پايی را خسته
تنی را رنجور
گوشی را فرتوت
.راهی را آمده ايم
چقدر بد
یا شايد ناشايست
فکری را سائیده
جمالي را از دست داده
وقاری نمانده
پس از اين همه سستی چه نازک شکسته ايم
چقدر نازک تر خواهیم شد
توانی هست؟!
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب