نتایج مطلب ها برای عبارت :

فال اوراکل 20بهمن 98

  selectcasewhen b.table_name is null then'unindexed'else'indexed'end as status,a.table_name as table_name,a.constraint_name as fk_name,a.fk_columns as fk_columns,b.index_name as index_name,b.index_columns as index_columnsfrom(select a.table_name,a.constraint_name,listagg(a.column_name, ',') withingroup (order by a.position) fk_columnsfromdba_cons_columns a,dba_constraints bwherea.constraint_name = b.constraint_nameand b.constraint_type = 'R'and a.owner = '&&schema_owner'and a.owner = b.ownergroup by a.table_name, a.constraint_name) a,(select table_name,index_name,listagg(c.column_name, ',') withingroup (order by c.column_position) index_columnsfromdba_ind_columns cwhere c.index_owner = '&&schema_owner'group bytable_name, index_name) bwherea.table_name = b.table_n
در صورتی که نرم افزار دیتابیس اوراکل
را قبلا نصب کرده باشید حتما در یکی از مراحل نصب با گزینه های انتخاب نصب در مد:

Enterprise edition
standard edition

مواجه شده اید. اوراکل بعضی از ویژگی
هایش را در مد standard غیرفعال کرده است از جمله امکان پارتیشن کردن جداول. شما می
توانید با اجرای دستور زیر بر روی دیتابیس خود متوجه بشوید که امکان پارتیشن کردن
جداول بر روی دیتابیس شما فعال است یا  خیر:
 
select * from v$option where parameter =
'Partitioning';
 
در صورتی که بخواهید جدولی را پارتیشن
بند
مدیریت خودکار حافظه (MMA)در پایگاه‌داده اوراکل  نسخه 11      
     اوراکل گام‌های بلندی در ساده‌سازی مدیریت حافظه در چند نسخه اخیر از پایگاه‌داده برداشته است .
اوراکل نسخه 9i مدیریت  PGA را به طور خودکار از طریق معرفی پارامتر  PGA_AGGREGATE_TARGET  انجام می دهد

اوراکل 10g این روند را با خودکار
کردن مدیریت SGA   با
استفاده از پارامتر SGA_TARGET انجام

 داده.

اوراکل 11g این یک مرحله را با اجازه
دادن به شما برای تخصیص یک تکه از حافظه به
پروژه : بررسی امنیت در پایگاه داده اوراکل   Oracle Database Security
 
چكیده : ‏
با توجه به اهمیت و رشد روز افزون اطلاعات در دنیای امروزه، استفاده از یك نظام جامع ‏اطلاعاتی اجتناب ناپذیر می باشد. نظامی كه تصمیم گیری صحیح و منطبق با منابع و مصالح هر ‏سازمانی را تحت الشعاع قرار می دهد. ‏به منظور فراهم ساختن زمینه های مناسب برای استقرار چنین نظام اطلاعاتی جامعی، نیاز به ‏ابزار مناسب و كارآمدی می باشد كه از یك طرف مدیریت این اطلاعات را بر عهده گیر
در این مقاله تلاش می شود تا از InconsistentProperties که ناشی از یکسان نبودن مقادیر پارامتر بین  spfile، پیکربندی Data Guard Broker  و پایگاه داده است، حل شود.
 
در صورت مشاهده خطا  ORA-16714 در ابزار مدیریت دیتاگارد DGMGRL
 
DGMGRL> show configuration;

Configuration - orcl

Protection Mode: MaxPerformance
Databases:
orcl - Primary database
orcladg - Physical standby database
Warning: ORA-16714: the value of property DbFileNameConvert is inconsistent with the database setting
Warning: ORA-16714: the value of property LogFileNameConvert is inconsistent with the database setting
 
و یا در مسیر لاگ های اوراکل که Data Guard Br
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب