نتایج مطلب ها برای عبارت :

الیشا نسوات

 
دکمه به سمت بالا را بزنید و و خود را برای سوار شدن طولانی آماده کنید: فقط
چند روز طول میکشد که شما به فضا برسید!! آسانسورهایی که می توانند از زمین فراتر
بروند! مطمئنا تخیل مردم  در دهه یا حتی پس
از آنکه دانشمندان فضایی آنها را پیش بینی کرده اند به چنین چیزی معطوف بوده است.
بعید نیست چرا که آسانسور هم درابتدا بعید به نظر میرسید. 

اما در زمان خود، آسانسورهای دفتر معمولی شی رادیکالی به نظر میرسیدند.در سال
1981 این فقط مصالح ساختمانی درخشان مانند
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب